Qaz holder

qazı toplamaq, saxlamaq və qaz kəmərlərinə, yaxud qaz emalı qurğularına vermək üçün stansionar polad quruluş.
Qaz generatoru
Qaz karotajı