Qaz karotajı

neft və qaz yataqlarının təyinində istifadə edilən geokimyəvi metodlardan biri. Gili məhlulda qaz və yüngül maye karbohidrogenlərin miqdarının təyin edilməsinə əsaslanır. Yer səthində gili məhluldan qazın ayrılması üçün deqazatordan istifadə olunur. Qazın miqdarı qaz analizatorunda təyin edilir. Gili məhlulda təbi qazın konsentrasiyasının dəyişməsinə əsasən quyu boyu keçilmiş neftli və qazlı laylar müəyənləşdirilir.
Qaz holder
Qaz kəməri