Qazma aləti

qazmada işlədilən alət. Qazma baltası, qazma ştanqı, genəldici və s. – qazma alətidir.
Qazma
Qazma baltası