Qazma

Yer qabığında süxurları qazma aləti ilə dağıtmaqla quyu, lağım və ya şaxta lüləsinin qazılması prosesi. Dağıdılmış süxuru yer səthinə çıxartmaqdan, dərinə getdikcə quyu divarlarını möhkəmlətməkdən, quyu lüləsinin keçdiyi süxurları geoloji və geofiziki cəhətdən tədqiq etməkdən, quyu lüləsinə polad borular endirib, quyu divarı ilə borular arasındakı boşluğa sement məhlulu vurmaqdan və s. əməliyatlardan ibarətdir.
Qazdaşıyan gəmi
Qazma aləti

Digər lüğətlərdə