QEYRİ-ADİLİK

i. singularity, unusualness; bu ifadənin qeyri-adiliyi the singularity of this expression

QEYRİ-ADİ
QEYRİ-ANTAQONİST

Digər lüğətlərdə