qeyri-meşə torpaqları

Meşə təsərrüfatının ehtiyacları üçün nəzərdə tutulmuş torpaqlar, habelə meşə fondunun sərhədləri daxilində yerləşən digər torpaqlar

qeyri-maddi aktivlər
qeyri-rezident