QRAF

[ alm. ] Qərbi Avropada və 1917-ci il inqilabından qabaqkı Rusiyada (knyaz ilə baron arasında orta) zadəgan rütbəsi və bu cür rütbəsi olan adam.
[Əmiraslan ağa:] …Mənim oğlum rusların knyaz, qraf, baron … övladlarından artıq və əzizmidir? S.S.Axundov.

QRADONAÇALNİK
QRAFÁ

Digər lüğətlərdə