QUADRUPLE

v 1. dörd dəfə artırmaq; 2. dörd dəfə artmaq

QUADRUPEDAL
QUADRUPLETS