RƏĞBƏT BƏSLƏMƏK

meyil etmək, yaxınlıq etmək, bəyənmək, istəmək.

RELSƏ DÜŞMƏK
RƏHBƏR TUTMAQ