RƏHLƏT ƏRƏB

1. Köçmə, səfər etmə.

2. Məcazi mənada: ölüm.

Seyfəlmülük durub rəhlət üstündə,

Zalım fələk cavan canım qəsdində,

Bir namə yazılıb kağız üstündə,

Molla oxuyammaz, qarasızdı ki.

    (”Şahzadə Seyfəlmülük və Bədiəlcamal”)

RƏB
RƏXT FARS