RABBIT

rabbit1

n zool. 1. krolik, evdovşanı; 2. krolik xəzi; 3. d.d. məc. qorxaq, ağciyər (adam)

rabbit2

v (-tt-) 1. krolik / dovşan ovlamaq; 2. krolik / dovşan tutmaq üçün telə qurmaq; to go ~ ting krolik / dovşan ovuna getmək

R
RABBIT-BREEDER