RACIAL

adj irqi; milli; ~ minorities irqi / milli azlıqlar; ~ purity irqi saflıq / təmizlik; ~ discrimination irqi ayrı-seçkilik; the fight for ~ equality irqi bərabərlik uğrunda mübarizə

RACER
RACIALISM