RACK

rack1

n I 1. paltarasan (ucu qarmaqh); 2. stellaj (bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu); She washed the dishes and put them in the rack to dry O, qabları yudu və qurumaq üçün stellaja qoydu; 3. şey qoymaq üçün tor (vaqonlarda, avtobuslarda və s.); Put this box on the rack, please Zəhmət olmasa, bu qutunu torun üstünə qoy! qoyun; 4. dirək; stend, dayaq; karkas (bir şeyin gövdəsi)

n II dağılma, məhv olma; to go to ~ and ruin uçub dağılmaq / məhv olmaq; They let the house go to rack and ruin Onlar fikir vermədilər və ev uçub dağıldı

n III yorğa, yorğa yeriş

n IV 1. tar. işgəncə aləti; 2. məc. əzab, əziyyət; əzab / əziyyət vermə; to put smb. on the ~ bir kəsə əzab-əziyyət vennək

rack2

v I 1. rəfə / taxçaya qoymaq; 2. qəfəsə / stellaja qoymaq; 3. axura / yem qutusuna ot qoymaq; 4. atı bağlamaq (axura)

v II yorğa getmək / yerimək

v III 1. əzab / əziyyət / işgəncə vermək; to be ~ed with / by jealousy qısqanclıqdan əzab çəkmək; 2. gəlmək, güc vermək; to ~ one’s brains / one’s wits başını sındırmaq / çatlatmaq; to ~ one’s memory yaddaşını gərmək

v IV sürətlə getmək (bulud haq.)

RACING
RACKET