RADICAL

radical1

n 1. bünövrə, başlanğıc mənbə; 2. dilç. kök (sözün); 3. riyaz. kök; 4. radikal fikirli adam

radical2

adj 1. əsaslı, əsas; a ~ principle əsas prinsip; a ~ error əsas səhv; to make ~ changes əsaslı dəyişikliklər etmək; a ~ reform əsaslı reforma / islahat; 2. radikal; qəti, kökündən; a ~ politician radikal siyasətçi; 3. yeni və fərqli; 4. qram. kök; a ~ vowel kök saiti; ~ languages kök dillər (yəni şəkilçisi olmayan, məs. Çin dili); 5. riyaz. kök, kökə aid olan; a ~ sign kök işarəsi

RADIATOR
RADICALISM