RADİKALİZM

[ lat. ]
1. Dövlətin mənafeyi çərçivəsində demokratik islahat həyata keçirməyi tələb edən siyasi cərəyan; radikalların (bax radikal2 1-ci mənada) dünyagörüşü, onların həyata keçirdikləri siyasət.
2. Nəzəri və təcrübi məsələlərin (xüsusən siyasi məsələlərin) həllində əsaslı qəti üsulların tətbiqi və bu üsulların müdafiə edilməsi.
RADİKAL
RADİKULİ́T

Digər lüğətlərdə