RADİOAKTİV

sif. [ lat. radiare – şüalanmaq və activus – fəal] Radioaktivliyə aid olan, radioaktivlik xassəsinə malik olan. Radioaktiv maddələr. Radioaktiv izotoplar.
RADİO
RADİOAKTİVLİK

Digər lüğətlərdə