RADİOSTÁNSİYA

[ lat. radiare və stantio]
1. Radiosiqnalları verən və qəbul edən müəssisə.
2. Radiodalğalarını şüalandırmaq, habelə qəbul etmək üçün istifadə edilən texniki qurğu və aparatlar. Təyyarənin radiostansiyası. Səyyar radiostansiya.
RADİOREPORTAJ
RADİOSTUDİYA

Digər lüğətlərdə