RADİOTELEFÓN

[ lat. radiare, yun. tele və phone] Radio ilə telefon rabitəsi saxlamaq üçün qəbuledici və verici aparatların məcmusu.
RADİOTÉXNİKA
RADİOTELEQRÁF

Digər lüğətlərdə