RADİOTEXNİK

[ lat. radiare və yun. technike] Radiotexnika mütəxəssisi.
RADİOSTUDİYA
RADİOTÉXNİKA

Digər lüğətlərdə