RADİOTÉXNİKA

[ lat. radiare və yun. technike] Yüksəkgərginlikli elektromaqnit rəqslərindən və onların rabitə, veriliş, naviqasiya, astronomiya və s.-də əməli tətbiqindən bəhs edən elm.
RADİOTEXNİK
RADİOTELEFÓN

Digər lüğətlərdə