REDÚKSİYA

[ lat. reducere – qaytarmaq, geri çəkmək]
1. xüs. Mürəkkəb haldan sadə hala keçmə, bir şeyin bu və ya başqa cəhətdən azalması, zəifləməsi.
2. biol. Bədən üzvünün öz funksiyasını itirməsi ilə əlaqədar olaraq ölməsi, həcmcə kiçilməsi, quruluşunun sadələşməsi. Gözün reduksiyası.
3. kim. Maddənin oksiddən təmizlənib bərpa olunması, oksiddən azad olması.
4. tex. Hər hansı bir kəmiyyətin azalması, kiçilməsi. Buxar təzyiqinin reduksiyası.
5. dilç. Müəyyən fonetik vəziyyətdə səsin zəifləməsi.
REDAKTORLUQ
REDÚKTOR

Digər lüğətlərdə