REFORMİ́ZM

[ lat. reformatio – dəyişmə, dəyişiklik] Fəhlə hərəkatında inqilabi sinfi mübarizənin, sosialist inqilabının və proletar diktaturasının zəruriliyini inkar edən və cüzi ictimai islahatlarla kifayətlənməyə, kapitalizmin əsaslarına toxunmamağa çalışan siyasi cərəyan. Reformizmin sosial zəmini. Reformizm təftişçiliklə sıx bağlıdır.
REFORMİST
REFRAKTOMÉTR

Digər lüğətlərdə