RELYATİVİZM

\[lat. relativus - nisbi\] – insan idrakının nisbiliyi, şərtiliyi və subyektivliyi haqqında idealist təlim.
REQRUTASİYA
RES

Значение слова в других словарях