remitent

Köçürmə vekselində yazılan məbləği alan şəxs

relikt bitkilər
renta borcu