RÉNTA

[ alm. Rente, fr. rente]
1. iqt. Sahibinin fəaliyyəti tələb olunmadan kapital, əmlak və ya torpaqdan müntəzəm alınan gəlir. Torpaq rentası.
2. mal. İstiqraz vərəqəsi sahiblərinə daimi gəlir gətirən müddətsiz dövlət istiqrazı. Dövlət rentası.
REMÉDİUM
RENTGÉN

Digər lüğətlərdə