RENTGENOSKOPİK

sif. [rentgen və yun. skopeo – baxıram] Rentgenoskopiyaya aid olan, rentgenoskopiya ilə əlaqədar olan. Rentgenoskopik üsul.
RENTGENOLOQ
RENTGENOSKÓPİYA

Digər lüğətlərdə