RENTGENOSKÓPİYA

[rentgen və yun. skopeo – baxıram] Qeyri-şəffaf cisimlərin rentgen şüaları vasitəsilə tədqiq edilməsi, yoxlanılması.
RENTGENOSKOPİK
RENTGENOTERAPİ́YA

Digər lüğətlərdə