RESPUBLİKA

(latınca republic – ―dövlət işləri, ictimai işlər‖ deməkdir) elə idarəçilik formasıdır ki, burada dövlət başçı-sını seçmək və dəyişdirmək mümkündür, onun hakimiyyəti isə seçicilərin iradəsi və ya nümayəndələr qurumu tərəfindən müəy- yən edilir. Prezidentli,, parlamentli və qarışıq formalı respubli-kalar var.
RES
RƏY

Digər lüğətlərdə