RİZVAN ƏRƏB

1. Behiştin qapıçısı olan mələk, cənnətin bağbanı.

2. Behişt.

Nə cahanda, nə rizvanda,

Yoxdu sənin kimi pəri.

                         (“Lətif şah”)

                                      *

Həzərat, məclisimiz ruzeyi-rizvan kimidir,

Ziynəti, hər büsatı nəqşi-Süleyman kimidi...

                                             (“Dilsuz və Xəzangül”)

RİKABDA GETMƏK
RU FARS