Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «AR» – 36
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AF AH AX AK AQ AL AM AN AP AR AS AT AV AY AZ
 

ARA-SIRA

ARA-SIRA – HƏMİŞƏ Ara-sıra bu işıq sütunu sanki dairəvi bir şüşəyə rast gələrək sönürdü (M.
подробнее

ARABİR

ARABİR – DAİMA Zeynəb də arabir gözaltı ona baxır (B.
подробнее

ARALAMAQ

ARALAMAQ – BİRLƏŞMƏK Gülşən də kənddən aralandı (Ə.
подробнее

ARALANMAQ

ARALANMAQ – ÖRTÜLMƏK Vahid Nayıbovun ev qapısı həmişəki sakitliyi ilə aralandı və örtüldü (Mir Cəlal). ARALANMAQ – SIXLAŞMAQ Qayıqlar bir-birindən aralandı. Bu dənizdə üzür qayıqlar; Get-gedə sıxlaşır bu qayıqlar (S.Vurğun). ARALANMAQ – YAXINLAŞMAQ Aralanır buludlar, təravətlənir otlar (A.Səhhət); Cilovunu sahənin yanındakı arabaya bağlayıb yaxınlaşdı (M.İbrahimov).

ARALI

ARALI – ÖRTÜLÜ Qarlarla örtülü bir düzə gəldik (S.
подробнее

ARAMAQ

ARAMAQ – TAPMAQ Bəs fikri nə idi? Kimi arardı? (S.Vurğun); Onun şöləsindən şəfa tapırlar (S.Vurğun).

ARAMLA

ARAMLA – BİRNƏFƏSƏ “Mirzəyi” havasında bir vəzn ağır və aramla vurulur (Ş.
подробнее

ARAMLIQ

ARAMLIQ – SƏBİRSİZLİK Güldən çox gül, çiçəkdən çox çiçək, lakin ürəkdə bir aramlıq, ruhda isə sakitlik yox idi (Çəmənzəminli); Oğul, səbirsizlik adama həmişə ziyan verər (M.İbrahimov).

ARAN

ARAN – DAĞ Aranda tutdan olduq, dağda qurutdan (Ata. sözü).
подробнее

ARANÇI

ARANÇI – DAĞÇI Arançı qardaş, xoş gördük, oralarda nə var, nə yox? (İ.
подробнее

ARANLI

ARANLI – DAĞLI Sən elə anadangəlmə aranlısan.
подробнее

ARDICIL

ARDICIL – ARABİR Oğlu Tapdığın həyatı ardıcıl surətdə gəlib onun gözünün qabağından keçirdi (Ə.
подробнее

ARDINCA

ARDINCA – QABAĞINCA Məşədi Əsgərin ardınca ahəstə-ahəstə gedirdi (S.M.
подробнее

ARXA

ARXA – QABAQ Qabaq düşmən idi, arxa isə hər gün davam edən bombalama nəticəsində dağılırdı (Mir Cəlal).

ARXADAKI

ARXADAKI – QABAQDAKI O, məhkəmədə lap arxadakı skamyada, küncdə əyləşmişdi (C.
подробнее

ARXAİK

ARXAİK – YENİ Köhnəlmiş sözlər arxaik, təzə yaranan sözlər isə yeni sözlər adlanır.

ARXAİZM

ARXAİZM – NEOLOGİZM Köhnəlmiş və ya dildən çıxmış söz və ya ifadələr arxaizm, dildə əmələ gəlmiş yeni söz və ya köhnə sözün almış olduğu yeni məna neologizm adlanır.

ARXALI

ARXALI – KİMSƏSİZ Cahan xanım mahalda arxalı adam idi (M.
подробнее

ARXASINCA

ARXASINCA – QABAĞINCA Məstan birdən sıçrayıb qaçdı; Ala-bula da arxasınca qaçıb onu tutdu (A.
подробнее

ARXASIÜSTƏ

ARXASIÜSTƏ – ÜZÜQOYLU Arxasıüstə çarpayıda uzanan və şirin yuxuya gedən Aliyəyə yaxınlaşdı (C.
подробнее

ARXASIZ

ARXASIZ – HAVADARLI Zöhhakı məhv edən Gavə yoxsul, arxasız bir dəmirçi idi (H.
подробнее

ARXAYIN

ARXAYIN – NİGARAN Bu məsələ barəsində də arxayın ola bilərsən, dostum! (C.
подробнее

ARXAYINÇILIQ

ARXAYINÇILIQ – NİGARANÇILIQ Yolçular öz xorultuları ilə çayçının ürəyindəki arxayınçılığı daha da möhkəmləndirdilər (M.İbrahimov); Əbədi əndişə, əbədi nigarançılıq və təlaş içində yaşamaq olmaz (M.İbrahimov).

ARXAYINLIQ

ARXAYINLIQ – NARAHATLIQ Lakin arxayınlıq şəraitində nə qədər alışıb ehtiyat qazanmış olsa belə, ən xırda şey əsgəri narahat edirdi (Ə.Əbülhəsən); Səkinənin bu narahatlığı səbəbsiz deyildi (M.İbrahimov).

ARIQ

ARIQ – TOTUQ Arıq oğlanın üzünə baxdı (Mir Cəlal); Sabah totuq üzünü çəkdirib salın yola (S.Rüstəm).
подробнее

ARLI

ARLI – HƏYASIZ Gərək bir azca həlim, ədəb-ərkanlı olsun; Bir az arlı, namuslu, bir az vicdanlı olsun (X.Rza); Kəlbiyev əyilib büzüşərək çırpınırdı, həyasız hücumlarla işin içindən çıxmağa çalışırdı (M.İbrahimov).

ARSIZ

ARSIZ – HƏYALI Arsıza bir sillə kar eləməz (Ata.
подробнее

ARSIZLIQ

ARSIZLIQ – HƏYALILIQ Arsızlıqdan sanma ki, şişib dama dönmüşəm (S.
подробнее

ARTIQ

ARTIQ – AZ Bacı, artıq söz lazım deyil (Ə.
подробнее

ARTIQLIQ

ARTIQLIQ – AZLIQ Nadir iztirabının artıqlığından bozarıb qızarırdı (B.
подробнее