AİLƏ-MƏİŞƏT

I
сущ. семья и быт
II
прил. семейно-бытовой. Ailə-məişət məsələləri семейно-бытовые вопросы, ailə-məişət münəsibətləri семейно-бытовые отношения