DA

I
част. (употребляется после слов, которые в конечном слоге имеют гласные заднего ряда), variant də употребляется после гласных переднего ряда ( см. ):

1. и, также, тоже. Suala o da cavab verdi он тоже ответил на вопрос, mən də gəldim я тоже пришел, o da təkid edirdi он тоже настаивал, o da daxil oldu она тоже вошла

2. даже. Burada həkimin özü də acizdir тут даже сам врач бессилен

3. же. Bu sənin qaydandır да это же в твоих правилах

4. ну. Apar da ну отнеси, dur da ну вставай
II
союз. хотя. Don ucuz olsa da, Mehribana çox yaraşırdı платье, хотя и было недорогое, шло Мехрибан хорошо, uzun olsa da … хотя и длинный …; qaranlıq olsa da … хотя и темно …

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

DA₁ (DƏ) 1. Danışan şəxsin məsələyə münasibətini, hiss və həyəcanını bildirməyə xidmət edən və çox vaxt yerindən və məna çalarından asılı olub müəyyən intonasiya ilə deyilərək aşağıdakı vəzifələrdə işlədilən ədat. подробнее
DA₂ “Daha” sözünün canlı dildə işlənən ixtisar forması olub “a” uzadılaraq deyilir. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan