ÖDƏMƏ

I
сущ. от глаг. ödəmək :

1. плата (возмещение стоимости полученного или использованного); уплата. Pulla ödəmə плата деньгами, natura ilə ödəmə плата натурой

2. платёж:
1) внесение денег за что-л. Ödəmə müddəti срок платежа, ödəmənin gecikdirilməsi просрочка платежа, vergiləri ödəmə платеж налогов, borcları ödəmə уплата долгов, hissə-hissə ödəmə платеж с рассрочкой, по частям
2) сумма, которая должна быть выплачена. Ödəmələrin kəsilməsi прекращение платежей, ödəmə hesabına в счёт платежа

3. оплата (отдача денег за что-л. , в возмещение чего-л. ). Əmək haqqını ödəmə оплата труда

4. возмещение, покрытие (расходов, убытков, ущерба и т.п. )

5. погашение (прекращение действия чего-л. – о долге, ссуде, облигации и т.п. ). Ödəmə fondu фонд погашения, ödəmə tirajı тираж погашения

6. удовлетворение, исполнение, осуществление желаний, просьб, претензий. Artan tələbatı ödəmə удовлетворение растущих потребностей, ehtiyacları ödəmə удовлетворение нужд

7. разг. выполнение (плана, заданий и т.п. ). Planı ödəmə выполнение плана, istehsalat tapşırıqlarını ödəmə выполнение производственных заданий
II
прил. платёжный. Ödəmə balansı платежный баланс, ödəmə intizamı платежная дисциплина, ödəmə cədvəli платежная ведомость, ödəmə müqaviləsi (sazişi) платежное соглашение, ödəmə orderi платежный ордер; ödəmə qabiliyyati платежеспособность, ödəmə qabiliyyatli экон. платежеспособный. Ödəmə qabiliyyatli tələb платежеспособный спрос