RİSK

I
сущ. риск:

1. возможная опасность чего-л. Riskə getmək идти (пойти) на риск

2. действие наудачу, требующее смелости, бесстрашия в надежде на счастливый исход. Risk uğur gətirdi риск принёс успех

3. фин. мн. ч. риски (возможная причина потери вложенного капитала). Sığorta riskləri страховые риски
II
прил. рисковой (предусматривающий риск, возможные убытки). Risk müqaviləsi юрид. рисковой договор; risk etmək рисковать, рискнуть

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

RİSK [fr.] Təhlükə imkanı, ola biləcək təhlükə, qorxulu iş. подробнее

Англо-азербайджанский словарь

RİSK risk1 n risk (təhlükə, qorxu, xətər); to run a / the to take ~s risk etmək, qorxulu / təhlükəli işə girişmək; I’ll take the risk Mən risk edəcəm risk2 v 1. risk etmək, təhlükədən qorxmayaraq hərəkət etmək / iş görmək, qorxulu işə girişmək; to ~ one’s life həyatını təhlükə altına qoymaq / salmaq; 2. cəsarət etmək, cürətlənmək; to ~ a battle döyüşə cəsarət etmək подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan