Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «L» – 24
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
LA LE LO
 

LAÇIN

Şahin cinsindən alıcı quş; cürət, hünər, igidlik rəmzi. Havada şahinə bənzər, Yerdəki laçına bənzər,
подробнее

LAF FARS

Boş söhbət, laqqırtı, lüzumsuz və bihudə söz. Hərcayı danışıb, hədyan gülməyə, Bilmədiyi sözləri laf
подробнее

LAF URMAQ

Öyünmək, lovğalanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

LAFİ-KƏZAF FARS

Özünü öymə, boş danışıq; basıb-bağlama, gop. Gəzaf “çoxlu”, “əsassız, mənasız” mənalarını verir. Hər
подробнее

LAFÜ GƏZAF

Bax: lafi-kəzaf.

LAMİ-LƏNG

Dialektlərdə lam “sakit” mənasında işlənir. Mərifət bəhrində, ədəb-ərkanda Bir iyid istərəm lami-lən
подробнее

LAŞƏRİK ƏRƏB

Şəriki olmayan, şəriksiz. O nədi ki, yetmiş iki başı var? O nəynən hörüldü, nədən daşı var? Laşəriki
подробнее

LAYİMƏST FARS

Məst, xumar. İki gün daha yatar layiməst, üçüncü gün qalxar, ya badəsindən söylər, ya sevgisindən. (
подробнее

LAYMƏST

Bax: layiməst.

LEYL-NAHAR

Bax: leyli-nahar. Ürəyim sevdaynan yanar, Əlimdə yoxdu ixtiyar. Leyl-nahar qıllam ah-zar, Ayrılıq gü
подробнее

LEYLİ-NAHAR

ərəb. leyl – gecə, nəhar – günorta Gecə-gündüz. On səkkiz ay şamsız xanə içində, Ağlayıb qalırdım za
подробнее

LƏB FARS

Dodaq. Qayda budu, aşiq olan qəm çəkər, Yarın ayrılığı qəddimi bükər. Yanağı qırmızı, dodağı şəkər,
подробнее

LƏC ƏRƏB

Tərs, höcət, inad, davakar, yola getməyən. Dialektlərdə ləj şəklində də işlənir. Şah İsmayıl heç dan
подробнее

LƏFZ ƏRƏB

Söz, kəlmə. Onlar gedib Ağa xanın evinə çatdılar. Ağa xan dedi: – Bu cavan oğlan oxusun görüm, ləfzi
подробнее

LƏL ƏRƏB

Qırmızı rəngli qiymətli daş. Üç yüz altmış çeşmələrim axardı, Gözəllərim seyrangaha çıxardı, Xanımla
подробнее

LƏLƏ

Dastanlarda, əsasən, “oğlan uşaqlarının tərbiyəsi ilə məşğul olan adam” mənasında işlənir. Dialektlə
подробнее

LƏNƏT QILMAQ

Qovmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

LƏNGƏHARİ

[ləngəho:r] şəklində dialektlərdə işlənir: “həddindən artıq iri və səliqəsiz, biçimsiz” mənasını ver
подробнее

LƏŞGƏR

Bax: ləşkər.

LƏŞKƏR FARS

Ordu, qoşun. Şəhərlər dağıdıb, ləşkər pozaram, Min düşmanı bir qılınca düzərəm, İndi sənin mən başın
подробнее