Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «N» – 55
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
NA NE NO NU
 

NAB FARS

Saf, xalis, təmiz. Sibi-zənəx, püstə dəhan, ləli nab, Nəfəsi gül kimi, müşk ənbər olsun.            
подробнее

NAGAHİ FARS

Qəflətən, gözlənilmədən, birdən-birə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

NAĞARAÇU

Nağaraçı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

NAQABİL

fars. na-, ərəb. qabil Qabiliyyətsiz, nalayiq, ləyaqətsiz adam. Nə lazımdı naqabilə söz deyəm, Xatir
подробнее

NAMDAR

Bax: namidar.

NAMƏ FARS

Məktub. Bir namə yazaram babam şanına, Qoy qisasım qalsın haqq divanına, Ölsəm, qat qanımı Novruz qa
подробнее

NAMİDAR FARS

Ad qazanmış, adlı-sanlı, məşhur, şöhrətli, tanınmış. Bil, ismim Nofəldi, özüm namidar, Çox ölkələr e
подробнее

NAN FARS

Çörək. Səməndimi mindim, Əlvənə sürdüm, O gözəl Əlvəndə çadırın gördüm. Nanını yidim, məjmayısını qı
подробнее

NAPAK FARS

Pak, təmiz olmayan; bədəsil, nanəcib. Dialektlərdə görməmiş mənasında işlənir. Qarılar cürbəcür olur
подробнее

NAR ƏRƏB

Od, atəş. Ay həzərat, gəlin sizə söyləyim, Yar ucundan atılmışam nara mən. Deyirlər hər dərdə dərman
подробнее

NARINC FARS

Xoşiyli, acımtıl sitrus meyvəsi. Sənin duan olsa mənim dalımca, Saralıb gül rəngim dönməz narınca. B
подробнее

NAS ƏRƏB

İnsan sözünün cəmi; xalq, el, camaat. Qoca Lələm, nə dərd-qəmə dalmısan? Hicran qəhri dal qəddini əy
подробнее

NASAĞ

Bax: nasaq. Can cəsəddən ayrılır, Qalmadı bir tağı yenə. Ala gözlər süzüləndə Eyləyir nasağı yenə.  
подробнее

NASAQ

1. Qadağa. 2. Tövbə. Səf çəkib huri, mələk, Pəriyü qılman bəzənib. Nasaq qılmayın dilimə, Qoy deyim,
подробнее

NASEH ƏRƏB

Nəsihətçi, nəsihət verən, öyüd verən. Özün naseh, kəlamındı imamət, Səcdə edər ona gündə təmamət, Əc
подробнее

NAYİB

Bax: naib. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

NECƏDƏYİN

Necə edək? (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

NERƏ

Hara? (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

Nəyinə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

NƏ HALLU

Necə? nə cür? (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)