Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «P» – 44
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
PA PE PI PU
 

PA FARS

1. Ayaq. 2. Addım, qədəm. Oyandım qəflətdən, açdım gözümü, Ərənlər payinə sürtdüm üzümü. Dindirdilər
подробнее

PANBUQ

Pambıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

PARMAQ

Barmaq; imana gəlmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

PAS FARS

Kin, küdurət. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

PASİBAN FARS

1. Qarovulçu, keşikçi, nəzarətçi. 2. Məcazi mənada: hami, himayəçi. Dastanlarda hər iki mənada işlən
подробнее

PAY

Bax: pa.

PAYBƏSTƏ

Bax: payi-bəstə.

PAYƏNDAZ FARS

Ayaq altına döşənən ensiz, uzun xalça. Dastanlarda payandaz, pəyəndaz şəklində də işlənir. Padşah bu
подробнее

PAYİ-BƏSTƏ FARS

1. Ayağı buxovlanmış. 2. Məcazi mənada: əsir, aşiq. Dastanda 2-ci mənada işlənir. Oldum bir gözəlin
подробнее

PENİR FARS

Pendir. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

PEŞ

Arxa, ard.

PEŞİNƏ DÜŞMƏK

Arxasınca gəlmək (getmək). Xab içində yatan novrəstə şahzadə, Gəl bizim ellərə, sor asta-asta. Mən o
подробнее

PEYKAN FARS

Əsl mənası “oxun ucundakı sivri dəmir” olub klassik ədəbiyyatda “kirpik” mənasında işlənir. Gəldim m
подробнее

PEYKƏR FARS

1. Xarici görünüş; üz, surət; görkəm; bədən. 2. Gözəl. Həft peykər – yeddi gözəl. Mürəkkəb sözlərin
подробнее

PEYLƏMƏK

Bax: teyləmək. Əbdülkəbir gör neylədi, Xəzangül bağrın peylədi.             (“Dilsuz və Xəzangül”)

PEYMAN FARS

1. And, əhd. 2. Bağlaşma, razılaşma. Atam yanına gedirəm, Oğlan, gəlib apar məni. Səninlə peyman edi
подробнее

PEYMANƏ FARS

1. Qədəh, piyalə. 2. Çaxır, şərab. Dastanlarda 1-ci mənada rast gəlinir. Gülgəz Pəri saralıban solun
подробнее

PƏNCYEK

Beşdəbir. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

PƏR FARS

Qanad. Kəklik, pərin çatmaz şonqar pərinə. Gəlməsin könlünə güman, haralı?                 (“Məhəmmə
подробнее

PƏRƏKAR

Həyətyanı əkin sahəsi. Bəlkə, bizə bir öküz verə, biz də gətirib pərəkardan-zaddan əkək. (“Qurbani”)
подробнее