Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «R» – 21
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
RA RU
 

RAH FARS

Yol. Qəfləli, qatırlı gedən bəzirgan. Xəbər ver bir mənə Dərbənd elindən. Rahın tay eyləyib gedən bə
подробнее

RASLAMAQ

Nişan almaq, hədəfə götürmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

RƏB

Bax: rəbb. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

RƏHLƏT ƏRƏB

1. Köçmə, səfər etmə. 2. Məcazi mənada: ölüm. Seyfəlmülük durub rəhlət üstündə, Zalım fələk cavan ca
подробнее

RƏXT FARS

1. Qoşqu ləvazimatı, minik atına lazım olan əşyalar. 2. Döşənəcək, yatacaq. 3. Səfər ləvazimatı. Mən
подробнее

RƏXTXAB

Bax: rəxtitab. Axşam rəxt-xabə girib yatdı. (“Tahir və Zöhrə”)

RƏXTİTAB

fars. rəxt – yatacaq, xab – yuxu Yataq, yorğan-döşək. Yəqin etdi ki, at üstə çox inciyib, odur ki, r
подробнее

RƏQAYİB ƏRƏB

Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) ana bətninə düşdüyü gecə. Təbəssüm eyləyir hərdən nazənin, Mərifət anl
подробнее

RƏMDAR

Bax: rəmmal. – Əlinizi qoyun qılıncın dəstəsinə. Münəccim deyil, rəmdar deyil, nə biləcək? (“Qurbani
подробнее

RƏMMAL ƏRƏB

Falçı, rəmlçi, rəml atan (qum üzərində işarələr çəkməklə və ya başqa üsullarla gələcəkdən xəbər verə
подробнее

RƏNC FARS

1. Əziyyət, zəhmət. 2. Zəhmət, əmək. Duruban söygilən narınc, turuncu, Gəl şadıman eylə könüldə rənc
подробнее

RƏZM FARS

Döyüş, vuruş, müharibə, hərb, cəng. Mənə qürbət verib xaliqi-sübhan, Müxənnət kimsəni kor eyləsin na
подробнее

RİKAB ƏRƏB

Üzəngi. Göy atlı dedi: – Abbas, bu atın rikabınnan yapış, gözlərini də yum! Havaxt desəm aç, onda aç
подробнее

RİKABDA GETMƏK

Atlının arxasınca getmək deməkdir. Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsərində belə misralar var: Gülgünün
подробнее

RİZVAN ƏRƏB

1. Behiştin qapıçısı olan mələk, cənnətin bağbanı. 2. Behişt. Nə cahanda, nə rizvanda, Yoxdu sənin k
подробнее

RU FARS

Üz, çöhrə. Əfsus ki, oldu qəfildən Siyah ruyum, qara baxtım! Düşdüm tükənməz bəlaya. Yanır cismim na
подробнее

RUBƏ

ərəb. riba Faiz. Rubə yeyib eldən rüşvət alanlar, Başlarına dünya bir gün olar dar. Hər bir şeyin və
подробнее

RUY

Bax: ru.

RUYİ-ZƏMİN

Yer üzü; dünya, aləm.

RUZUNUZ GÖYDƏN YAĞSIN, YERDƏ BİTSİN

Deyim “Novruz” dastanında işlənib. Doqquz gün, doqquz gecə toy vurdurduqdan sonra Qəndabın kəbinini
подробнее