Слово FƏRİŞTƏ в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Bax: firiştə.

Soltan Süleyman gördü heç kim bir şey bilmir, o saat fəriştələri çağırıb, onlara dərdini söylədi. Fəriştələrdən biri dedi... (“Məsim və Diləfruz”)

← FƏRHAD

Dastanlarda dağçapan mənasında işlənir. Xüsusi ismin apelyativləşməsi (ümumi ismə çevrilməsi) hadisə

FƏRMAN FARS →

Hökmdarın yazılı əmri. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xotkarın fərmanı budu ki, sənin ya başını apara