Слово RAH FARS в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Yol.

Qəfləli, qatırlı gedən bəzirgan.

Xəbər ver bir mənə Dərbənd elindən.

Rahın tay eyləyib gedən bəzirgan,

Xəbər ver bir mənə Dərbənd elindən.

                                (“Dilsuz və Xəzangül”)

                            *

Mən öz rahimdə olmadım,

Ölüb vətəndə qalmadım.

Sevdim, seçdim, kam almadım,

Belə baxdı qaralıyam.

           (“Şəmşir və Sənubər”)

                            *

Mirzə deyər, gəl fikrinə qələm çək,

Mümkün olmaz, gəl bu kardan sən əl çək,

Düşmə rahi-eşqə, nə qilü-qal çək,

Eşqi yaman dərddi, dərmanı olmaz.

                             (“Dilsuz və Xəzangül”)

← PÜSTANİ-NAR

Püstan məmə, döş deməkdir. Adətən, xalq şeirində gözəlin sinəsi nara bənzədilir. Seydi, sana bir ərz

RASLAMAQ →

Nişan almaq, hədəfə götürmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)