Слово RƏHLƏT ƏRƏB в словаре лексики азербайджанских дастанов.

1. Köçmə, səfər etmə.

2. Məcazi mənada: ölüm.

Seyfəlmülük durub rəhlət üstündə,

Zalım fələk cavan canım qəsdində,

Bir namə yazılıb kağız üstündə,

Molla oxuyammaz, qarasızdı ki.

    (”Şahzadə Seyfəlmülük və Bədiəlcamal”)

← RƏB

Bax: rəbb. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

RƏXT FARS →

1. Qoşqu ləvazimatı, minik atına lazım olan əşyalar. 2. Döşənəcək, yatacaq. 3. Səfər ləvazimatı. Mən