Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «A» – 1693
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A. AM AN AO A AP AQ AR AS AT AU AV A- AW AX AZ
 

ABHOR

v (-rr-) nifrət etmək, nifrət bəsləmək; I abhor flattery Mən yaltaqlığa nifrət edirəm

ABHORRENCE

n nifrət, ikrah

ABHORRENT

adj ikrah doğuran; nifrətəlayiq, iyrənc, alçaq, mənfur, rəzil; Cruelty is abhorrent to him Qəddarlıq onda ikrah doğurur

ABİDE

v I 1.
подробнее

ABİDİNG

adj möhkəm, davamlı; an ~ friendship möhkəm / davamlı dostluq

ABİLİTY

n 1. bacarıq, qabiliyyət; a man of ~ bacarıqlı / qabiliyyətli adam; 2.
подробнее

ABJECT

adj miskin, alçaq, rəzil; an ~ slave miskin qul

ABJURATİON

n dönmə, üz döndərmə; imtina etmə, boyun qaçırma

ABJURE

v əl çəkmək, üz döndərmək; to ~ a claim tələbdən / iddiadan əl çəkmək; to ~ one’s religion dinindən dönmək / üz döndərmək / əl çəkmək

ABLATİVE

n qram.
подробнее

ABLAUT

n dilç.
подробнее

ABLAZE

adj yanan, parlayan, işığa qərq olan; to be ~ alovlanmaq, yanmaq, işığa qərq olmaq, şölələnmək, parlamaq; The house was soon ablaze Ev tez bir zamanda alovlandı; The room was ablaze Otaq işığa qərq olmuşdu; ◊ ~ with anger acıqdan / hirsdən alışıb yanan / alovlanan

ABLE

adj 1. bacarıqlı, qabiliyyətli; an ~ student bacarıqlı / qabiliyyətli tələbə; 2.
подробнее

ABLE-BODİED

adj möhkəm bədənli, sağlam, sağlam bədənli; yarayan, yararlı (hərbi xidmətə)

ABLUTİONS

n 1. yuma, yuyub təmizləmə; yuyunma, yuyunub təmizlənmə; 2.
подробнее

ABLY

adv bacarıqla, məharətlə, ustalıqla; to play a horn ~ məharətlə / ustalıqla şeypur çalmaq

ABNORMAL

adj anormal, qeyri-normal; an ~ child anormal uşaq

ABNORMALİTY

n anormallıq, qeyri-normallıq; physical ~ fiziki anormallıq

ABOLİSH

v ləğv etmək; to ~ slavery quldarlığı ləğv etmək; to ~ taxes vergiləri ləğv etmək; to ~ exploitation istismarı ləğv etmək

ABOLİSHMENT

n ləğv, ləğv etmə