Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «AC» – 134
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A. AM AN AO A AP AQ AR AS AT AU AV A- AW AX AZ
 

ACACİA

n bot.
подробнее

ACADEMİC

academic1 n 1. professor, elmi işçi; 2. ali məktəb müəllimi academic2 adj 1.
подробнее

ACADEMİCİAN

n aka'demik

ACADEMY

n 1. akademiya; 2.
подробнее

ACCEDE

v 1. razılaşmaq; bəyənmək; to ~ to a request / to a proposal xahişlə / təkliflə razılaşmaq; 2.
подробнее

ACCELERATE

v 1. sürətləndirmək, sürətini artırmaq; 2.
подробнее

ACCELERATİNG

adj sürətləndirici, sürətləndirən; ~ force fiz.
подробнее

ACCELERATİON

n sürətləndirmə; sürətini artırma

ACCELERATOR

n 1. tex. sürətləndirici, sürətləndirici cihaz; 2. kim.
подробнее

ACCELEROMETER

n tex.
подробнее

ACCENT

accent1 n 1.
подробнее

ACCENTUATE

v 1. vurğulu etmək, vurğulamaq; 2.
подробнее

ACCENTUATİON

n 1. tələffüz tərzi; 2. ayırma, nəzərə çarpdırma; 3. vurğu qoyma; 4. poliqr.
подробнее

ACCEPT

v 1.
подробнее

ACCEPTABLE

adj 1. qəbul edilə bilən, münasib, əlverişli; The gift is acceptable Hədiyyəni qəbul etmək olar; 2.
подробнее

ACCEPTED

adj qəbul edilmiş, etiraf olunmuş; ~ definition qəbul edilmiş tərif; ~ truth hamının qəbul etdiyi həqiqət

ACCESS

n 1. yol, giriş; giriş yolu; ~ to world market dünya bazanna yol / giriş; 2.
подробнее

ACCESSİBİLİTY

n mümkünlük, əlverişlilik

ACCESSİBLE

adj 1. əldə edilə bilən, tapıla bilən; 2.
подробнее

ACCESSİON

n 1. yol, giriş; 2. başlama; daxil olma (vəzifəyə və s.); ~ to the throne taxta çıxma / oturma; 3.
подробнее