Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «AD» – 133
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A. AM AN AO A AP AQ AR AS AT AU AV A- AW AX AZ
 

AD

AD n in the year since the birth of Christ bizim erada / eramızda

ADAM

Adam n Adəm (Bibliyaya görə Allahın yaratdığı ilk adam / insan)

ADAMANT

adj mətanətli, möhkəm, dayanıqlı, fikrindən dönməyən, sarsılmaz, yenilməz; to be ~ yenilməz / mətanətli / sarsılmaz olmaq

ADAPT

v 1.
подробнее

ADAPTABLE

adj asan uyğunlaşan, uyğunlaşdırıla / asanlaşdırıla bilən

ADAPTATİON

n 1. uyğunlaşdırma; uyğunlaşma; 2. yenidən işlənmə; ~ of a novel romanın səhnələşdirilməsi; 3. biol.
подробнее

ADAPTED

adj uyğunlaşdırılmış; asanlaşdmlmış; an ~ text asanlaşdırılmış mətn

ADD

v 1. (to) əlavə etmək; to ~ some wood to fire ocağa bir az odun əlavə etmək; 2. riyaz.
подробнее

ADDENDUM

n əlavə (kitaba və s.
подробнее

ADDER

n zool. 1. gürzə; 2. amer.
подробнее

ADDİCT

addict1 n narkoman addict2 v 1. uymaq, qurşanmaq, aludə olmaq; to ~ oneself to smth.
подробнее

ADDİCTED

adj meylli, həvəsli; ~ to drink içkiyə meylli

ADDİCTİON

n 1. həvəs, meyl, zərərli vərdiş; 2.
подробнее

ADDİTİON

n 1. əlavə, əlavə etmə; in ~ to it buna əlavə olaraq; 2. riyaz.
подробнее

ADDİTİONAL

adj əlavə; ~ charges əlavə xərclər

ADDİTİONALLY

adv əlavə olaraq; bundan əlavə

ADDLE

v 1. xarab etmək / olmaq; to ~ an egg yumurtanı xarab etmək; 2.
подробнее

ADDLED

adj xarab olmuş, lax; an ~ egg lax yumurta

ADDLE-BRAİN

n başıboş, gic, qanmaz

ADDLE-BRAİNED

adj 1. başsız, beyinsiz, başıboş, gic, qanmaz; 2.
подробнее