Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «AF» – 60
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A. AM AN AO A AP AQ AR AS AT AU AV A- AW AX AZ
 

AFAR

adv uzaqdan, uzaq məsafədən; to see from ~ uzaqdan görmək

AFFABİLİTY

n mehribanlıq, mehribançılıq, üzügülərlik, lütfkarlıq

AFFABLE

adj mehriban, iltifatlı, gülərüzlü, lütfkar, xoşsifət

AFFABLY

adv mehribanlıqla, lütfkarlıqla, lütfkarcasına, mehribancasına

AFFAİR

n 1. iş; important ~s vacib işlər; it’s not your affair Bu sənin / sizin işin / işiniz deyil, 2.
подробнее

AFFECT

I v 1.
подробнее

AFFECTATİON

n sünilik, riyakarlıq, yalançılıq, ikiüzlülük: to fall into ~ özünü naza qoymaq, əzilib-büzülmək

AFFECTED

adj 1. ikiüzlü, süni, riyakar, qeyri-təbii, saxta; ~ smile süni / riyakar / saxta təbəssüm, 2.
подробнее

AFFECTEDLY

adv 1. nazla, qəmzə ilə; ədabaz: 2.
подробнее

AFFECTEDNESS

n 1. yalançılıq, hiyləgərlik, riyakarlıq, sünilik; 2.
подробнее

AFFECTİNG

adj təsirli, riqqətli, həyəcanlandırıcı, riqqətə gətirən, riqqət doğuran; ~ parting təsirli / riqqətləndirici / həyəcanlandırıcı ayrılıq

AFFECTİON

n 1.
подробнее

AFFECTİONATE

adj sevən, istəyəri; ~ mother seven ana; ~ wife sevən arvad

AFFECTİONATELY

adv hörmətlə, məhəbbətlə, sevgi ilə; Yours ~ Sizə hörmət bəsləyən..., Hörmətlə sizin...
подробнее

AFFİANCED

adj nişanlı, adaxlı, nişanlanmış

AFFİLİATE

v 1. birləşdirmək (xüs. cəmiyyəti, təşkilatı); birləşmək; to ~ to smth. bir şeyə birləşmək; 2.
подробнее

AFFİLİATİON

n 1. birləşdirmə; üzvlüyə qəbul etmə; üzvlük; 2. hüq.
подробнее

AFFİNİTY

n 1. yaxınlıq; oxşarlıq; close ~ between smb.
подробнее

AFFİRM

v 1.
подробнее

AFFİRMATİON

n bəyanat; inandırma; təsdiq, təsdiqləmə