Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «AS» – 146
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A. AM AN AO A AP AQ AR AS AT AU AV A- AW AX AZ
 

AS

as1 relat. pron Təyin budaq cümləsini baş cümləyə bağlayır.
подробнее

AS ... AS

conj 1. Müqayisə bildirir; kimi, belə, elə, necə ...
подробнее

ASBESTOS

n asbest

ASCEND

v 1.
подробнее

ASCENDANT

ascendant1 n 1.
подробнее

ASCENSİON

n 1. qalxma, çıxma; yüksəlmə; 2. gəlmə (hakimiyyətə); ~ to the throne taxta çıxma; 3. astr.
подробнее

ASCENSİONAL

adj 1. qalxan, yüksələn; doğan, çıxan; 2. qaldırıcı; ~ power av.
подробнее

ASCENT

n 1.
подробнее

ASCERTAİN

v müəyyənləşdirmək, müəyyən / təyin etmək; aşkar etmək; sübut etmək; to ~ smb.
подробнее

ASCERTAİNMENT

n müəyyənləşdirmə, müəyyən etmə, təyin etmə; ~ of facts faktlara / dəlillərin müəyyən edilməsi

ASCETİC

ascetic1 n asket, tərki-dünya, zahid ascetic2 adj 1. asketik, 2.
подробнее

ASCETİCALLY

adv asketcəsinə, zahidcəsinə, asket / zahid kimi

ASCETİCİSM

n asketizm, zahidlik, dünya ləzzətindən əl çəkmə

ASCORBİC ACİD

n əcz. kim.
подробнее

ASCRİBE

v 1. aid etmək, istinad etmək, ayağına yazmaq, adına çıxmaq; to ~ a quality to smb.
подробнее

ASCRİPTİON

n aid / istinad etmə, ayağına yazma; The ascription of their failure to lack of money is not convincing Onların uğursuzluğunu pulun çatışmazlığına aid etmə inandırıcı deyil

ASEXUAL

adj 1. cinsiyyətsiz (erkəklik və ya dişilik əlaməti olmayan); 2.
подробнее

ASH

n 1.
подробнее

ASHAME

v utandırmaq, qızartmaq; xəcalət vermək

ASHAMED

adj utancaqlıq hissi keçirən, xəcalət çəkən, xəcalətli; to be / to feel ~ of smth.
подробнее