Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «AV» – 33
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A. AM AN AO A AP AQ AR AS AT AU AV A- AW AX AZ
 

AVAİL

avail1 n fayda, xeyir, mənfəət, qazanc; of ~ faydalı, xeyirli, mənfəətli; of no without ~ faydasız, xeyirsiz, mənfəətsiz; We tried and tried, but it was all to no avail Biz çox çalışdıq, lakin heç bir fayda olmadı avail2 v 1. faydalı / xeyirli / yararlı olmaq; kömək etmək; The medicine did not avail against the disease Dərman xəstəliyə kömək etmədi; 2. (of) istifadə etmək; He availed himself of his position O öz vəziyyətindən istifadə etdi

AVAİLABİLİTY

n 1. yararlılıq, faydalılıq, işə yarama, lazım olma, xeyirlilik, sərfəlilik; 2.
подробнее

AVAİLABLE

adj 1. yararlı, əlverişli, faydalı, xeyirli, sərfəli; 2.
подробнее

AVALANCHE

n 1. fr. uçqun; ~ of snow qar uçqunu; 2.
подробнее

AVANT-GARDE

avant-garde1 n fr.
подробнее

AVARİCE

n xəsislik, acgözlük, tamahkarlıq, gözüdoymazlıq, hərislik; insatiable ~ gözüdoymazlıq; pecuniary ~ pula hərislik; to hoard in ~ həddən artıq tamahkar / acgöz olmaq

AVARİCİOUS

adj tamahkar, acgöz, gözüdoymaz, həris

AVARİCİOUSLY

adv tamahkarlıqla, acgözlüklə, hərisliklə

AVENGE

v intiqam / qisas almaq; to ~ insult təhqirə görə qisas almaq; to ~ on smb.
подробнее

AVENGEFUL

adj intiqamçı, kinli, kin saxlayan

AVENGER

n intiqamçı, intiqam alan, qisasçı

AVENUE

n 1. küçə, xiyaban, alleya (iki cərgə ağac); 2. prospekt, geniş küçə (xüs. ABŞ-da); 3.
подробнее

AVERAGE

average1 n 1.
подробнее

AVERSE

adj rəğbəti / meyli / könlü / xoşu / ürəyi olmayan; əksinə / əleyhinə olan; ~ to do smth.
подробнее

AVERSİON

n 1. xoşa gəlməmə; antipatiya; to take an ~ to smb. bir kəsə qarşı nifrət hiss etmək 2.
подробнее

AVERT

v 1.
подробнее

AVİARY

n quş damı, quşxana

AVİATE

v 1. təyyarədə uçmaq; 2.
подробнее

AVİATİON

aviation1 n aviasiya aviation2 adj aviasiya; ~ cadet təyyarəçilik məktəbinin kursantı; ~ engine təyyarə motoru / mühərriki

AVİATOR

n təyyarəçi, təyyarəsürən