Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «E» – 896
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
E EA EB EC ED EF EG EI EJ EL EM EN EP EQ ER ES ET EU EV EX EY
 

E

E, e n (pl E’s, e’s) ingilis əlifbasının 5-ci hərfi

EACH

each1 adj hər, hər bir; ~ time hər vaxt; ~ group hər (bir) qrup; Each elector has one vote Hər bir seçicinin bir səsi var each2 pron hər, hər bir, hər kəs; They cost five pennies each Onların hər birinin qiyməti beş pensdir; from ~ according to his ability hər kəsdən qabiliyyətinə görə; to ~ according to his work / needs hər kəsə əməyinə / ehtiyacına görə

EAGER

adj 1.
подробнее

EAGLE

n 1. zool. qartal; 2.
подробнее

EAGLE-EYED

adj qartalgözlü, itigözlü, itigörən, uzaqgörən

EAR

ear1 n I 1. anat. qulaq; The doctor looked into my ears Həkim mənim qulaqlarıma baxdı; 2.
подробнее

EARACHE

n qulaq ağrısı

EAR-DROPS

n pl qulaq ağrısına qarşı damcı (dərman)

EARDRUM

n anat.
подробнее

EAR-RİNG

n sırğa, tana; gold ~ qızıl sırğa / tana

EARLESS

adj 1. qulaqsız; 2.
подробнее

EARLY

early1 adj 1.
подробнее

EARN

v qazanmaq; to ~ one’s living, to ~ one’s daily bread gündəlik çörəkpulu qazanmaq; How much do you earn a day? Sən / Siz gündə nə qədər qazanırsan? / qazanırsınız?

EARNER

n pul qazanan adam

EARNİNGS

n qazanc; I’ve spent all my earnings Mən bütün qazancımı xərcləmişəm

EARNEST

earnest1 n ciddilik; in in good ~ ciddi surətdə, çox ciddi; I am perfectly in earnest Mən tamamilə ciddi deyirəm earnest2 adj ciddi; an ~ request ciddi xahiş; an ~ conversation ciddi söhbət

EARTH

n 1. yer; ~’s surface yerin səthi; 2. torpaq; gil; ◊ to bring smb.
подробнее

EARTHEN

adj torpaq, torpaqdan düzəldilmiş; ~ walls torpaq divarlar

EARTHENWARE

earthenware1 n saxsı qablar, dulusçuluq məmulatları earthenware2 adj saxsı; an ~ bowl / jar saxsı cam / bardaq

EARTHLY

adj dünyəvi; fani, boş; ~ joys dünyəvi ləzzətlər / keflər