Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «G» – 818
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
G GA GE GH GI GL G- GN GO GR GU GY
 

G

G, g n (pl G’s, g’s) 1. ingilis əlifbasının 7-ci hərfi; 2. mus.
подробнее

GAB

n d.d. 1. cəfəngiyyat, boşboğazlıq, boş danışıq / söhbət; Stop your gab! Yum ağzını!; 2.
подробнее

GABBLE

gabble1 n 1. mırtıldama, donquldanma, burnunun altında danışma; 2. qaqqıldama (qaz haq.
подробнее

GABBY

adj d.d.
подробнее

GABLE

adj qoşaçatılı, iki tərəfə maili (dam haq.
подробнее

GABY

n sadədil / sadəlövh / sarsaq adam

GAD

gad v veyllənmək, avara-avara / boş-boş gəzmək gad3 inter hə?, hə da!, Yox əşi! (təəccüb bildirən nida)

GADDER

n avara, sərsəri, səfil

GAD-FLY

n zool.
подробнее

GADGET

n d.d.
подробнее

GAFF

n I ovlanmış balığı sudan çıxarmaq üçün istifadə olunan qarmaq / çəngəl; ◊ to stand the ~ amer. d.d.
подробнее

GAFFE

n səhv, səhv iş, diqqətsizlik, səhv addım

GAG

gag1 n tib. 1. ağızgenişləndirən (diş həkiminin ağızı açıq saxlamaq üçün istifadə etdiyi alət); 2.
подробнее

GAGA

adj sl sarsaq, səfeh, yelbeyin, qanmaz; to go ~ səfehləmək, axmaqlamaq, gicləmək

GAGE

gage1 n I 1. girov; in ~ of smth. bir şey üçün girov; to give on ~ girov qoymaq / vermək; 2.
подробнее

GAGGLE

n 1. dəstə, qatar (qaz, durna və s. haq.); 2. qaz qaqqıltısı; 3.
подробнее

GAİETY

n 1. şadlıq, dilxoşluq, nəşə, şənlik; 2. şuxluq, şux görünüş; 3.
подробнее

GAİN

gain1 n 1. qazanc, mənfəət; 2. pl gəlir; əməkhaqqı; uduş (oyunda); 3. artma, artım, qalxma; 4.
подробнее

GAİNSAY

v 1. etiraz etmək, razılaşmamaq; 2.
подробнее

GAİT

n 1. yeriş; an awkward ~köntöy yeriş; slouching ~ yöndəmsiz ağır yeriş; 2.
подробнее