Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «N» – 639
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
NI N NA NE NO N’ NU NY
 

NİCK-NACK

knick-knack (həm də nick-nack) n ucuz bəzək-düzək

N

N, n n (pl N’s, n’s) ingilis əlifbasının 14-cü hərfı

NAB

v (-bb-) d.d. 1.
подробнее

NAG

nag1 n I yaşlı at; yabı; poni (kiçikboylu at cinsi) n II 1.
подробнее

NAGGER

n 1. hər şeyə irad tutan, hər şeydən əmma çıxaran, bəhanəçi; 2.
подробнее

NAGGİNG

nagging1 n deyinmə, donquldanma, sataşma, öcəşmə, bəhanə, zəhlə tökmə nagging2 adj 1.
подробнее

NAİL

nail1 n 1.
подробнее

NAİLDRAWER

n tex.
подробнее

NAİLED-UP

adj tələsik / başdansovdu görülmüş; ~ drama başdansovdu yazılmış dram

NAİLER

n mıx / mıxça, istehsal edən fəhlə, mıx / mıxça / mismar qayıran usta

NAİLERY

n mıx / mıxça / mismar istehsal edən fabrika

NAİVE

adj (həm də napve) sadə, sadədil, sadəlövh; ürəyiaçıq; ~ people sadədil / sadəlövh adamlar; a ~ person sadə / sadədil / sadəlövh adam; a ~ question sadəlövh sual; to be politically ~ siyasətdə sadədil olmaq; It’s naive to believe he’ll do what he says Onun dediyini edəcəyinə inanmaq sadəlövhlükdür

NAİVELY

adv sadəlövhlüklə, sadəlövhcəsinə; to speak ~ sadəlövhcəsinə danışmaq

NAİVETY

n 1. sadəlik, sadəlövhlük, sadədillik; 2.
подробнее

NAKED

adj 1.
подробнее

NAKEDLY

adv açıqlığı / çılpaqlığı ilə.
подробнее

NAKEDNESS

n lütlük, çılpaqlıq, üryanlıq; səfalət; ~ and hunger in the poor village kasıb kənddə səfalət və aclıq

NAMBY-PAMBY

namby-pamby1 n 1. naz, naz-qəmzə, işvə; ədabazlıq; 2.
подробнее

NAME

name1 n 1.
подробнее

NAMELESS

adj 1.
подробнее